22. oktober 2014 starter et særligt 6 ugers forløb om videnskabsteori på UCSJ.

Forløbet udbydes som en gratis, åben MOOC hvor enhver kan tilmelde sig og gennemføre et forløb om videnskabsteori.

MOOC'en om videnskabsteori tager udgangspunkt i professionsuddannelsernes forskellige moduler og lægger derfor vægt på videnskabsteori, der relaterer sig til praksis, men samtidig forsøger MOOC'en også at skabe et overblik over udvalgte dele af videnskabsteori som forskningsområde. 

MOOC'en udbydes som en del af et større forskningsprojekt om MOOCs (Massive Open Online Course), det vil sige åbne, gratis kurser der udbydes for en stor gruppe af mennesker.  Mere information om projektet kan findes på siden ucsj.dk/forskning/projekter/lug.

MOOC'en strækker sig over 6 uger. Igennem tre rum præsenteres den studerende for en række resurser (tekster, video, lyd) og en opgave som skal løses, og deles med de øvrige studerende. Hver uge byder samtidig på en digital selvevaluering samt evaluering af 5 andre studerendes opgavebesvarelser.

MOOC'en udbydes gratis, men hvis en studerende på diplomuddannelsen ønsker ECTS for sin deltagelse, kan en ekstra pakke med vejledning og eksamen tilkøbes hos UCSJ.

Læringsmål videnskabsteori

Moocen sigter mod, at den studerende opnår følgende læringsmål:

Viden

 • Har viden om videnskabsteoretiske grundpositioner.
 • Har viden om og indsigt i videnskabsteoretiske positioner samt forskningsmetodologi og kan relatere disse til en konkret faglig sammenhæng.
 • Har indsigt i professionsrelevant teori om viden og videnskab.
 • Har indsigt i sammenhænge og dilemmaer mellem praksis, uddannelse og forskning.
 • Har forståelse for betydningen af sociale og samfundsmæssige vilkår for udviklingen af praksis og professionsrelevant viden.
 • Har kendskab til professionsrelevant forskning og undersøgelsesmetode samt relevante videnskabsteoretiske implikationer.
 • Har kendskab til sammenhænge mellem professionel viden, magt og etik.

Færdigheder

 • Kan indsamle empiri i forhold til selvvalgte problemstillinger.
 • Kan søge, analysere og vurdere kvantitative og kvalitative forskningsartikler.
 • Kan søge, udvælge, analysere, vurdere, argumentere og formidle viden i forhold til praksis.
 • Kan anvende analytisk sondring mellem deskriptive og normative forståelser af teori og praksis.
 • Kan beskrive og vurdere udvalgte videnskabsteoretiske grundpositioner, forskning og teorier i forhold til konkrete problemstillinger i praksis.
 • Kan reflektere over forholdet mellem viden og handling i en professionskontekst.
 • Kan reflektere over magt og etiske dilemmaer i professionsarbejdet.
 • Kan anvende informationsteknologi.

Kompetencer

 • Kan selvstændigt deltage i begrundelsesorienteret debat om professionsrelevante indsatser.
 • Kan udvikle refleksivitet i forhold til egen professionelle selvforståelse.
 • Kan udvikle eftertænksomhed og initiativer i forhold til udvikling og implementering af ny viden og nye metoder.
 • Håndtere videnskabsteoretiske problemstillinger og problemstillinger om samfundsmæssige forhold i praksis.
 • Håndtere filosofiske og etiske problemstillinger samt reflektere over magtperspektiver i praksis.
 • Kan indgå i og påtage sig ansvar for og udfordre såvel egen professionsfaglighed som det tværfaglige samarbejde.

Der er hos UCSJ mulighed for at tilkøbe vejledning og eksamen for diplomstuderende, der ønsker ECTS point for deres deltagelse. Kontakt Center for videreuddannelse hos UCSJ for nærmere oplysninger.